آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز

تزریقات یكی از روشهای شایع در تجویز دارو ها و مشتقات دارویی می باشد. وارد ﻛﺮدن دارو از این راه ﻓﻮاید زیادی دارد. ولی اﮔﺮ ﺑﻮسیله ﺷﺨﺺ غیر ﻣﻄﻠﻊ و غیرﻣﺠﺎزاﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﺧﻄﺮات زیادی ﻣﺘﻮﺟﻪ بیمار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺷﺨصی ﻛﻪ دارو را ﺗﺰریق می ﻛﻨﺪ ﺑﺎید ﺑﺎ وﺳﺎیل آن یعنی ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن و طرز استریل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎیی ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺰریقی و ﻧﻮع دارو را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻮری تزریق ﻛﻨﺪ ﻛﻪ بیمار ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨین ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داروﻫﺎ را ﻧیز بداند. در تجویز داروﻫﺎی تزریقی ﺑﻪ ویژه داﺧﻞ وریدی، اﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺻحیح به خصوص در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﻮزی ون دارو از اﻫمیت زیادی ﺑﺮﺧﻮردار می ﺑﺎﺷﺪ و باید ﻏﻠﻈﺖ و سرعت اﻧﻔﻮزی ون آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. یکی از اﺻﻮلی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮیز ﺻحیح دارو ﺑﺎید رعایت ﻛﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارویی میﺑﺎﺷﺪ.

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات و تمامی روند کار داروخانه میتوانید در آموزشگاه آپادانا ثبتنام کنید،برای ثبتنام کسب اطلاعات بیشتر :

نحوه ثبت نام دوره های آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام در دوره های آموزشی مجتمع آپادانا با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید. امکان ثبت نام از طریق وبسایت به صورت آنلاین ثبت نام از طریقواتساپ،تلگرام،اینستاگرام + ثبت نامتلفنیثبت نام از طریقمراجعه حضوریمیسر می باشد...

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان آزادی – جدیری جنوبی – ساختمان ۱۷

شعبه یک: تبریز - سه راهی طالقانی - روبه روی مصلی - طبقه سوم انشارات اختر

شعبه دو: تبریز - خ آزادی بعد رو گذر ابوریسحان به سمت نصف راه

okk

برای ثبت نام آنلاین دوره آموزشی حضوری و مجازی نسخه پیچی داروخانه روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش مجازی این دوره در خانه با هزینه کمتر 

اینستاگرام ما:(روی عکس زیر کلیک کنید)

اینستاگرام آپادانا

 

آشنايي با بيماري ها آموزشگاه تزریقات و پانسمان در تبریز اصول نسخه پيچي و نسخه خواني نسخه پیچ دوره نسخه پیپی آموزش خونگیری درتبریز اشکال دارويي دستیاری دندانپزشک داروشناسي مقدماتي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي استخدام تکنسين داروخانه تهران 95 آموزش دستیاری در تبریز آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش نرم افزار داروخانه در تبریز آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز اموزش کار در داروخانه شيراز آموزش نرم افزار داروخانه در کرج دوره های امداد و نجات و کمک های اولیه در تبریز حقوق نسخه پیچ آشنایی با داروها مسئول فني داروخانه انجمن تکنسین دارویی تبریز آموزشگاه آپادانا آموزش تکنسين داروخانه در سنندج کمک های اولیه مدرک کمک های اولیه آموزش تزریقات آموزش نسخه پيچي در اصفهان آموزش دستیاری آموزش دستیار دندانپزشک در شیراز آموزش دانشجو داروسازي منشی امور پزشکی کتاب تکنسين داروخانه آموزش داروخانه در تبريز آموزش دستیاری دندانپزشک در اصفهان آدرس آموزشگاه فنی و حرفه ای در تبریز دوره نسخه خوانی درتبریز ثبت نسخ الکترونیک کلاس نرم افزار داروخانه در شبستر مدرک بين المللي معاونت غذا و دارودستیار پزشک حقوق تکنسين داروخانه چقدر است نسخه خواني آموزش نسخه پيچي در رشت تکنسین دندانپزشکی آموزش نسخه پیچی در تبریز دوره نسخه پیچی دوره خونگیری آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش تکنسين داروخانه در تهران دوره دستیار دندانپزشک در اردبیل کلاس نرم افزار داروخانه در مرند دارو هاي گياهي استخدام در داروخانه اعطاي مدرک بين المللي کار در مطب دندامپزشکی در تبریز تکنسين داروخانه در کانادا کلاس دستیار دندانپزشک در اهواز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي زنجان دانلود کتاب نسخه خواني آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه در شیراز حقوق تکنسين داروخانه 96 کارگاه نسخه خواني دوره های کمک پرستاری در تبریز دوره دستیار دندانپزشک در تبریز چگونه دستیار دندانپزشک شوم اشتغال در داروخانه استخدام نسخه پیچ داروخانه در تبریز دوره دستیار دندانپزشک درارومیه آموزش خونگیری در تبریز آموزش جامع آموزش نسخه پيچي داروخانه در اصفهان آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزش کار در داروخانه قزوين دانلود جزوه آموزش نسخه خوانی در همدان کلاس آموزش نسخه الکترونیک در نقده دوره تزریقات دوره آموزشي کار در داروخانه