آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز

تزریقات یكی از روشهای شایع در تجویز دارو ها و مشتقات دارویی می باشد. وارد ﻛﺮدن دارو از این راه ﻓﻮاید زیادی دارد. ولی اﮔﺮ ﺑﻮسیله ﺷﺨﺺ غیر ﻣﻄﻠﻊ و غیرﻣﺠﺎزاﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﺧﻄﺮات زیادی ﻣﺘﻮﺟﻪ بیمار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺷﺨصی ﻛﻪ دارو را ﺗﺰریق می ﻛﻨﺪ ﺑﺎید ﺑﺎ وﺳﺎیل آن یعنی ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن و طرز استریل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎیی ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺰریقی و ﻧﻮع دارو را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻮری تزریق ﻛﻨﺪ ﻛﻪ بیمار ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨین ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داروﻫﺎ را ﻧیز بداند. در تجویز داروﻫﺎی تزریقی ﺑﻪ ویژه داﺧﻞ وریدی، اﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺻحیح به خصوص در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﻮزی ون دارو از اﻫمیت زیادی ﺑﺮﺧﻮردار می ﺑﺎﺷﺪ و باید ﻏﻠﻈﺖ و سرعت اﻧﻔﻮزی ون آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. یکی از اﺻﻮلی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮیز ﺻحیح دارو ﺑﺎید رعایت ﻛﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارویی میﺑﺎﺷﺪ.

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات و تمامی روند کار داروخانه میتوانید در آموزشگاه آپادانا ثبتنام کنید،برای ثبتنام کسب اطلاعات بیشتر :

نحوه ثبت نام دوره های آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام در دوره های آموزشی مجتمع آپادانا با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید. امکان ثبت نام از طریق وبسایت به صورت آنلاین ثبت نام از طریقواتساپ،تلگرام،اینستاگرام + ثبت نامتلفنیثبت نام از طریقمراجعه حضوریمیسر می باشد...

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان آزادی – جدیری جنوبی – ساختمان ۱۷

شعبه یک: تبریز - سه راهی طالقانی - روبه روی مصلی - طبقه سوم انشارات اختر

شعبه دو: تبریز - خ آزادی بعد رو گذر ابوریسحان به سمت نصف راه

okk

برای ثبت نام آنلاین دوره آموزشی حضوری و مجازی نسخه پیچی داروخانه روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش مجازی این دوره در خانه با هزینه کمتر 

اینستاگرام ما:(روی عکس زیر کلیک کنید)

اینستاگرام آپادانا

 

آموزشگاه دستیار دندانپزشک در تبریز تکنسین دندانپزشکی در تبریز انجمن تکنسین دارویی تبریز کپسول اموکسی سیلین استخدام نسخه پیچ داروخانه در تبریز آموزش سیستم زنی داروخانه در تبریز آموزش نسخه پیچی آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز تکنسین داروخانه مهاجرت دوره هاي نسخه خواني اموزش کار در داروخانه کرمانشاه آموزشگاه آپادانا آموزشگاه تکنسين داروخانه آموزش نسخه پيچي pdf اشتغال در داروخانه چگونه می توانم نسخه خوان شوم آموزش مجازي تکنسين داروخانه آموزش احیای قلبی ریوی در تبریز آموزشگاه فني و حرفه اي داروخانه فیلم آموزش نسخه خوانی داروخانه مدرک فني و حرفه اي آشنایی با عوارض داروها در تبریز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي کنسرسيوم ايرکاس آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دانشکده داروسازيا دوره منشی گری امور پزشکی در مرند کلاس نسخه خوانی در تهران آموزش تکنسين داروخانه در اردبيل دوره نسخه خوانی آموزش تکنسین داروخانه تجویز دارو مديريت داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه در کرج اشکال دارویی آموزش سریع نسخه خوانی داروخانه آدرس آموزشگاه نسخه پیچی در تبریز اعطاي مدرک معتبر آموزش جامع دوره نسخه خوانی درتبریز حقوق نسخه پیچ دستیاری دندانپزشک آدرس آموزشگاه نسخه خوانی در تبریز کلاس نرم افزار داروخانه در شبستر آموزش نسخ الکترونیک آ»وزش دستیاری در تبریز تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان دوره تکنسین داروخانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان اشکال دارويي چگونه نسخه پيچ شويم دوره کمک های اولیه آموزش نسخه پيچي آموزش کار در داروخانه کرج استخدام تکنسين داروخانه اصفهان 96 کلاس هاي تکنسين داروخانه سلامت دهان و دندان آموزش آنلاین نسخه خوانی دندانپزشک کاربرد کامپيوتر در داروخانه نسخه خوانی ساماندهي و نگهداري دارو در داروخانه و انبار دارويي استخدام دستیار دندانپزشک در تبریز کلاس کمک های اولیه در تبریز علائم داروها دستيار دندانپزشک نرم افزار داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه در تهران حقوق نسخه پیچ 1400 آدرس آموزشگاه تکنسین داروخانه در تبریز آموزش تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي آشنایی با وظایف دستیار دندانپزشک آموزش نسخه خوانی پزشک عمومی آموزش دستیار دندانپزشک در سنندج آموزش نسخه پيچي در کرج آموزش مجازی دستیاری دندانپزشک آموزش تکنسين داروخانه در اصفهان داروشناسي مقدماتي دوره دستیار دندانپزشک در تبریز آموزش تزریقات