آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز

تزریقات یكی از روشهای شایع در تجویز دارو ها و مشتقات دارویی می باشد. وارد ﻛﺮدن دارو از این راه ﻓﻮاید زیادی دارد. ولی اﮔﺮ ﺑﻮسیله ﺷﺨﺺ غیر ﻣﻄﻠﻊ و غیرﻣﺠﺎزاﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﺧﻄﺮات زیادی ﻣﺘﻮﺟﻪ بیمار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺷﺨصی ﻛﻪ دارو را ﺗﺰریق می ﻛﻨﺪ ﺑﺎید ﺑﺎ وﺳﺎیل آن یعنی ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن و طرز استریل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎیی ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺰریقی و ﻧﻮع دارو را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻮری تزریق ﻛﻨﺪ ﻛﻪ بیمار ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨین ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داروﻫﺎ را ﻧیز بداند. در تجویز داروﻫﺎی تزریقی ﺑﻪ ویژه داﺧﻞ وریدی، اﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺻحیح به خصوص در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﻮزی ون دارو از اﻫمیت زیادی ﺑﺮﺧﻮردار می ﺑﺎﺷﺪ و باید ﻏﻠﻈﺖ و سرعت اﻧﻔﻮزی ون آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. یکی از اﺻﻮلی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮیز ﺻحیح دارو ﺑﺎید رعایت ﻛﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارویی میﺑﺎﺷﺪ.

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات و تمامی روند کار داروخانه میتوانید در آموزشگاه آپادانا ثبتنام کنید،برای ثبتنام کسب اطلاعات بیشتر :

نحوه ثبت نام دوره های آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام در دوره های آموزشی مجتمع آپادانا با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید. امکان ثبت نام از طریق وبسایت به صورت آنلاین ثبت نام از طریقواتساپ،تلگرام،اینستاگرام + ثبت نامتلفنیثبت نام از طریقمراجعه حضوریمیسر می باشد...

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان آزادی – جدیری جنوبی – ساختمان ۱۷

شعبه یک: تبریز - سه راهی طالقانی - روبه روی مصلی - طبقه سوم انشارات اختر

شعبه دو: تبریز - خ آزادی بعد رو گذر ابوریسحان به سمت نصف راه

okk

برای ثبت نام آنلاین دوره آموزشی حضوری و مجازی نسخه پیچی داروخانه روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش مجازی این دوره در خانه با هزینه کمتر 

اینستاگرام ما:(روی عکس زیر کلیک کنید)

اینستاگرام آپادانا

 

کلاس نسخه خوانی در تبریز حقوق تکنسين داروخانه 96 آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي انجمن داروسازان تبريز آموزش نسخه خوانی در داروخانه تکنسین داروخانه مدرک تجهيزات پزشکي داروخانه تكنسين داروخانه دوره هاي فشرده تکنسين داروخانه کتاب تکنسين داروخانه مدرک کمک های اولیه دوره نسخه خوانی پیشرفته در تبریز دستیار دندان پزشک آموزش فوریت های پزشکی و کمک های اولیه در تبریز تکنسین داروخانه چیست آموزش نسخه پيچي در رشت اعطاي مدرک معتبر حقوق تکنسین داروخانه در کانادا آموزش کارآموزي داروخانه آموزش غیر حضوری نسخه خوانی آموزش منشی امور پزشکی در تبریز آموزش نرم افزار داروخانه در اردبیل انجمن تکنسین دارویی تبریز آموزش نسخه پیچی داروخانه آموزش مسئول فني داروخانه دوره تزریقات پانسمان در تبریز آموزش مجازی تکنسین داروخانه دوره دستیاری در تبریز نسخه پیچی آموزش سرم زنی در تبریز نسخه هاي پزشکي آموزش نسخه خوانی در ارومیه اشتغال در داروخانه آموزش مجازی نرم افزار داروخانه عوارض داروها آموزش تزریقات پانسمان آموزش نسخ الکترونیک در تبریز دستیاری دندانپزشکی استخدام دوره کمک های اولیه در تبریز آموزش نسخه پيچي داروخانه در تبريز دستیار حقوق تکنسين داروخانه چقدر است آموزش کار در داروخانه قزوين آموزش دستیار دندانپزشک در سنندج استخدام در کلینیک دندانپزشکی در تبریز تکنسين داروخانه ايرکاس دوره های تکنسین داروخانه در تبریز دوره آموزشی دستیار دندانپزشک در تبریز کلاس تکنسین داروخانه در تبریز کلاس آموزش نسخه الکترونیک در سنندج حقوق ماهيانه نسخه پيچ تکنسین داروخانه مجازی کلاس فوریت های پزشکی در تبریز دوره دستیار دندانپزشک درارومیه نسخه خواني آزمايشگاه آموزش نسخه پيچي دوره تکنسین داروخانه کارگاه نسخه خواني کلاس دستیار دندانپزشک در تبریز اموزش نسخه خوانی پی دی اف تکنسين داروخانه چيست مدرک معتبر تکنسين داروخانه آموزش دارو خانه تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي اصفهان آموزشگاه فوریت های پزشکی در تبریز آموزش نسخه پیچی جهاد دانشگاهی کرج تکنسين داروخانه pdf دارو هاي ترکيبي آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي آموزش نسخه پيچي pdf آشنایی با عوارض داروها در تبریز آموزش خونگیری درتبریز آشنايي با دارو کلاس نسخه الکترونیک در تبریز تکنسین داروخانه مقدماتی سازمان نظام پرستاري کلاس آموزش نسخه الکترونیک در شیراز آموزش مجازي نسخه خواني آموزش کار در داروخانه در کرج آموزش دستیار دندانپزشک