آموزش تزریقات و پانسمان در تبریز

تزریقات یكی از روشهای شایع در تجویز دارو ها و مشتقات دارویی می باشد. وارد ﻛﺮدن دارو از این راه ﻓﻮاید زیادی دارد. ولی اﮔﺮ ﺑﻮسیله ﺷﺨﺺ غیر ﻣﻄﻠﻊ و غیرﻣﺠﺎزاﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ﺧﻄﺮات زیادی ﻣﺘﻮﺟﻪ بیمار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاین ﺷﺨصی ﻛﻪ دارو را ﺗﺰریق می ﻛﻨﺪ ﺑﺎید ﺑﺎ وﺳﺎیل آن یعنی ﺳﺮﻧﮓ و ﺳﻮزن و طرز استریل ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ آﺷﻨﺎیی ﻛﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﺗﺰریقی و ﻧﻮع دارو را ﺧﻮب ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ و ﻃﻮری تزریق ﻛﻨﺪ ﻛﻪ بیمار ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨین ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی داروﻫﺎ را ﻧیز بداند. در تجویز داروﻫﺎی تزریقی ﺑﻪ ویژه داﺧﻞ وریدی، اﺻﻞ ﻣﻘﺪار ﺻحیح به خصوص در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﻔﻮزی ون دارو از اﻫمیت زیادی ﺑﺮﺧﻮردار می ﺑﺎﺷﺪ و باید ﻏﻠﻈﺖ و سرعت اﻧﻔﻮزی ون آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد. یکی از اﺻﻮلی ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻮیز ﺻحیح دارو ﺑﺎید رعایت ﻛﺮد، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دارویی میﺑﺎﺷﺪ.

برای آشنایی بیشتر با این موضوعات و تمامی روند کار داروخانه میتوانید در آموزشگاه آپادانا ثبتنام کنید،برای ثبتنام کسب اطلاعات بیشتر :

نحوه ثبت نام دوره های آموزشی

جهت کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام در دوره های آموزشی مجتمع آپادانا با کارشناسان این مجموعه تماس حاصل فرمایید. امکان ثبت نام از طریق وبسایت به صورت آنلاین ثبت نام از طریقواتساپ،تلگرام،اینستاگرام + ثبت نامتلفنیثبت نام از طریقمراجعه حضوریمیسر می باشد...

دفتر مرکزی: تبریز – خیابان آزادی – جدیری جنوبی – ساختمان ۱۷

شعبه یک: تبریز - سه راهی طالقانی - روبه روی مصلی - طبقه سوم انشارات اختر

شعبه دو: تبریز - خ آزادی بعد رو گذر ابوریسحان به سمت نصف راه

okk

برای ثبت نام آنلاین دوره آموزشی حضوری و مجازی نسخه پیچی داروخانه روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش مجازی این دوره در خانه با هزینه کمتر 

اینستاگرام ما:(روی عکس زیر کلیک کنید)

اینستاگرام آپادانا

 

آموزش دستیاری دندانپزشک آموزش منشی امور پزشکی در تبریز اشکال دارويي دوره منشی گری امور پزشکی در مرند تکنسين داروخانه جهاد دانشگاهي همدان آموزش داروخانه در تبريز کلاس داروشناسی آموزش نسخه خوانی در تهران کلاس نرم افزار داروخانه در تبریز آموزش نسخه پیچی داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه در اردبیل دوره تزریقات آشنايي با محصولات آرايشي بهداشتي نمونه سوالات تکنسين داروخانه pdf نمونه سوالات آزمون نسخه پيچي استخدام تکنسين داروخانه دارو هاي گياهي کار در مطب دندامپزشکی در تبریز نسخه خوانی آموزش نسخه پيچي در تبريز داروخانه هاي تبريز آموزش کار در داروخانه جهاد دانشگاهي قزوين آموزش نسخه پيچي در داروخانه آموزش نرم افزار داروخانه ژلوفن کلاس نرم افزار داروخانه در ارومیه آموزشگاه منشی دندانپزشکی در تبریز معاونت غذا و دارودستیار پزشک کلاس آموزش نسخه الکترونیک در شیراز داروخانه آنلاین آموزش سیستم زنی داروخانه در تبریز کلاس آنلاین آشنایی با داروها دوره منشی امور دندانپزشکی در مشهد کلاس نسخه خوانی در مهاباد آموزش دانشجو داروسازي آموزش داروخانه براي مهندسي شيمي مدرک فوریت های پزشکی آموزش سرم زنی در تبریز آموزش دستیار دندانپزشک در شیراز دستیار دندان پزشک داروخانه،نسخه پیچی،نسخه خوانی،تکنسین داروخانه،دوره های آموزشی،آموزش تکنسین داروخانه،دوره نسخه خوانی نسخه پیچ دوره آموزشی دستیار دندانپزشک در تبریز آموزش نسخه پيچي در اصفهان اموزش نسخه خوانی داروخانه کلاس فوریت های پزشکی در تبریز آشنايي با اشکال دارويي آموزش نرم افزار داروخانه در اصفهان داروشناسي مقدماتي داروخانه اصفهان 96 آشنایی با عوارض داروها در تبریز تکنسين دارويي کپسول اموکسی سیلین کلاس آموزش نسخه الکترونیک در تبریز نسخه پيچ بيمارستان آموزش کارآموزي داروخانه دوره نسخه خوانی درآمد تکنسين داروخانه اشکال دارویی دانشکده داروسازيا آموزش تکنسين داروخانه در اروميه دستيار قفسه چيني دارو آشنایی با وظایف دستیار دندانپزشک آدرس آموزشگاه نسخه خوانی در تبریز خواندن لاتين داروها حقوق ماهيانه نسخه پيچ چگونه دستیار دندانپزشک شوم آموزش دستیاری آموزش فوریت های پزشکی درتبریز کارگاه نسخه خواني کلاس نسخه خوانی در تهران دانلود آموزش نسخه خواني آموزش نسخه پيچي جهاد دانشگاهي مشهد آموزشگاه تزریقات و پانسمان در تبریز تجهیزات دندانپزشکی تکنسين داروخانه pdf فراورده هاي آرايشي بهداشتي آشنايي با مکمل هاي غذايي آموزش خواندن نمونه نسخه هاي آموزشي